ANBI VERANTWOORDING 2020

 

 

Inleiding

De evangelische gemeente "House of Blessing” te Grootegast is een kerkgenootschap en onderdeel van stichting House of Blessing in de zin van artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2012 ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                                  Stichting "House of Blessing”

Telefoonnummer:                         06-47036355

RSIN/Fiscaal nummer:                8513.96.756

KvK dossier nr. :                           54674298

Website:                                        www.houseofblessing.nl

E-mail:                                           info@houseofblessing.nl

Adres:                                            Legolaan 1, 9861 AT Grootegast

Postadres:                                     De Schalck 2, 9861 BD Grootegast

 

Samenstelling Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris. Derhalve is de functie van penningmeester vacant geworden en de taken worden vervuld door een oudste onder toezicht van het bestuur. Het bestuur wordt momenteel tijdelijk gevormd door 1 oudsten en 1 diaken. Het stichtingsbestuur draagt geen gezag binnen de gemeente maar is faciliterend en ondersteunend naar het leiderschapsteam inzake gebieden als gebouw en financiën.

 

Doelstelling/ Visie:

De evangelische gemeente `House of Blessing` is in juli 2020 overgegaan in `Christelijk Centrum Westerkwartier` als onderdeel van Destiny Church. Hiermee is het bestaan van e.g. House of Blessing in Grootegast opgehouden. De stichting is als zodanig wel blijven bestaan en houdt het doel om op enigerlei wijze het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, zoals in de statuten vermeld staat. Eventuele toekomstige activiteiten kunnen hiervoor ingezet worden.

Betreft de e.g. House of Blessing, waren de uitgangspunten:

Visie:

 

Wij zijn een eigentijdse evangelische gemeente, waar we het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, hanteren en Zijn liefde bekend willen maken. Wij hebben de Heilige Geest en het Woord nodig om te groeien tot volwassen christenen.

Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn:

·       waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)

·       waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)

·       waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)

·       waar iedere gelovige een bediening heeft en deze tot ontplooiing kan brengen (1 Petr. 4:10)

·       waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Christus is (2 Kor. 5:19-20)

…….. om mensen tot Jezus Christus te leiden, de enige Weg tot God.

 

Missie:

Mattheüs 28:19 (NBG)

Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.

We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon  van God, door zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.

Belangrijk voor ons is:

·       Verstaan van Gods liefde en plan met je leven

·       Veranderen door ontmoeting met en keuze voor Jezus, doop door onderdompeling en de doop in, en leiding van de Heilige Geest

·       Verspreidenvan Jezus’ verlossingswerk en zijn liefde naar je omgeving

 

 

Activiteiten:

Als Evangelische Gemeente "House of Blessing” hebben we een moeilijk jaar gehad, waarin de voorganger in januari door ziekte geveld is. Mede hierdoor en de coronapandemie heeft de gemeente uiteindelijk geen samenkomsten op enigerlei wijze kunnen organiseren. Alle kerkelijke activiteiten zijn voorlopig gestopt. Het gaat om activiteiten als: kinderdiensten, tiener- en jeugdbijeenkomsten, ouderenmiddagen, Connectgroepen, Bidstonden, Fellowshipontmoetingen, kleding uitdeelacties etc.. De richtlijnen inzake coronamaatregelen, opgesteld door de overheid, werd hierin opgevolgd. De mogelijkheid van het houden van diensten via internet werd verkend en ook voor een periode gefaciliteerd. Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat het voor de gemeenteleden het beste zou zijn als de gemeente onder nieuw leiderschap verder zou gaan. De pastors van Destiny Church in Groningen hebben de gemeente opgenomen in hun netwerk van gemeenten en hebben het omgedoopt in Christelijk Centrum Westerkwartier.

Als gemeente House of Blessing hebben we dus nog online-diensten gehouden en aan het eind een doopdienst. In juli is de gemeente feitelijk gestopt en overgedragen aan Destiny Church. De stichting blijft bestaan.

Beloningsbeleid:

Voor de geleverde prestaties wordt  geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven.

Er zijn bij onze gemeente geen betaalde functies. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoedingen dan wel  andere beloningen van de Stichting "House of Blessing”.

 

Financiële verantwoording:

Mede doordat activiteiten geen plaats konden vinden ivm beperkingen door coronamaatregelen zijn de inkomsten achtergebleven. De cijfers geven een vertekend beeld ten opzichte van voorgaande jaren, omdat de gemeente en het daarbij behorende financiële verkeer halverwege het jaar (nagenoeg) is opgehouden.