visie en missie


 
 
Visie

MatteĆ¼s 28:19 (NBG)
Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
 

 
Missie
 
We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon van God, door Zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.