ANBI verantwoording 2019

 

Inleiding

De Evangelische gemeente "House of Blessing” te Grootegast is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2012 ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                                  Stichting "House of Blessing”

Telefoonnummer:                         06-47036355

RSIN/Fiscaal nummer:                 8513.96.756

KvK dossier nr. :                           54674298

Website:                                        www.houseofblessing.nl

E-mail:                                           info@houseofblessing.nl

Adres:                                            Legolaan 1, 9861 AT Grootegast

Postadres:                                     De Schalck 2, 9861 BD Grootegast

 

Samenstelling Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de Gemeente bestaat uit 3 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris.  Het bestuur wordt momenteel gevormd door 2 oudsten en 1 diaken. Het stichtingsbestuur draagt geen gezag binnen de gemeente maar is faciliterend en ondersteunend naar het leiderschapsteam inzake gebieden als gebouw en financiën.

 

Doelstelling/ Visie:

Visie:

Wij zijn een eigentijdse evangelische gemeente, waar we het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, hanteren en Zijn liefde bekend willen maken. Wij hebben de Heilige geest en het Woord nodig om te groeien tot volwassen christenen.

Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn:

·       waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)

·       waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)

·       waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)

·       waar iedere gelovige een bediening heeft en deze tot ontplooiing kan brengen (1 Petr. 4:10)

·       waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Christus is (2 Kor. 5:19-20)

…….. om mensen tot Jezus Christus te leiden, de enige Weg tot God.

 

Missie:

Mattheüs 28:19 (NBG)

Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.

We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon  van God, door zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.

Belangrijk voor ons is:

·       Verstaan van Gods liefde en plan met je leven

·       Veranderen door ontmoeting met en keuze voor Jezus, doop door onderdompeling en de doop in, en leiding van de Heilige Geest

·       Verspreidenvan Jezus’ verlossingswerk en zijn liefde naar je omgeving

 

 

Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

Als Evangelische Gemeente "House of Blessing” willen we de komende jaren verder werken aan onze visie en missie. Daarbij zijn "Verstaan, Veranderen en Verspreiden” leidend. We willen ons inzetten voor het geven van goed onderwijs vanuit Gods Woord waardoor mensen  het Woord en het plan van God met je leven gaan Verstaan en van daaruit gaan Veranderen.  We willen mensen een warm thuis geven en hen de mogelijkheden en ondersteuning bieden bij deze Veranderingen. Onze activiteiten wat betreft onderwijs, bevrijding en pastoraat willen we continueren en zodanig inrichten dat meer mensen bereikt kunnen worden. In 2016 is gestart met de bijbelschool ‘Vaderhart van God’. In 2019 is de drie-jarige Bijbelschool afgerond. Voor het eerst hebben we in samenwerking met 2 andere kerken een gezamenlijke jeugddag georganiseerd. In Leek hebben we een evangelisatieactie gehouden mmv Arjan en Efi Knevel. Er zijn Alpha-cursussen gehouden, zowel Nederlandstalige als Farsi.

Hiernaast willen we Jezus liefde Verspreiden door  activiteiten zoals Samen Delen Maaltijd en Kleding. Ook in 2019 is er belangstelling geweest voor deze activiteiten, er is behoefte aan en deze zullen we daarom doorzetten.  Interesse voor het Koffiehuisconcept ‘Refill’ nam enigszins af. Op de maandagavonden kwam de gemeente bijeen vanaf 18.00 uur tijdens `HoB-familietijd` om samen te eten, schoon te maken, te aanbidden en afwisselend de bijbelschool en de huiskring te bezoeken. Naast al deze activiteiten blijven we ons intensief richten op onze nieuwe generatie, de kinderen en jeugd. Het aantal tieners en jeugdigen dat onze avonden bezoekt was aanzienlijk gestegen waardoor we andere eigentijdse ruimtes in het gebouw in gebruik hebben genomen.

Beloningsbeleid:

Momenteel zijn er ongeveer 30 vrijwilligers actief binnen onze gemeente. De taken variëren van voorgangster tot en met parkeerwacht of welkomstmedewerker. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist.

Voor de geleverde prestaties wordt  geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven.

Er zijn bij onze gemeente geen betaalde functies. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoedingen dan wel  andere beloningen van de Stichting "House of Blessing”.

Verslag activiteiten:

Het leiderschapsteam van de gemeente draagt het geestelijk gezag, en geeft leiding aan de gemeente. Zij schakelen zoveel mogelijk gemeenteleden in bij het uitvoeren van het werk binnen de gemeente.

Ons werk omvat de volgende activiteiten:

·       Erediensten

Ieder zondag om 10.00 uur hebben we een inspirerende samenkomst waarin aanbidding en het verkondigen van het Woord van God centraal staan. De diensten zijn afwisselend en er is veel ruimte waarin Gods stem kan worden gehoord en de heilige Geest zijn werk kan doen. Na de dienst is er ruimte voor gebed, nazorg en ontmoeting. Er is gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.

·       Kinderwerk

Ons kinderwerk is verdeeld in twee groepen  verdeeld naar leeftijd. Deze groepen gaan in de loop van de dienst naar hun eigen ruimte waar ze samen zingen en het Woord van God verkondigd wordt op het niveau van de groep. Voor de allerkleinste kinderen en peuters is er oppas.

·       Jeugd- en Tienerwerk

2 wekelijks op vrijdagavond komen de tieners en jeugd bijeen. Er zijn 2 groepen namelijk 12 – 14 en 14+.  Vanwege het groeiende aantal bezoekers worden begin 2019 hiervoor nieuwe ruimtes in gebruik genomen. Aan het begin van het jaar is een kampweekend gehouden.

·       Ouderenmiddagen

 

·       Vrouwenochtenden

 

·       Mannenavonden

 

·       Bidstonden

Wekelijks op maandagavond hebben we een komen de leden van de gemeente bij elkaar om samen te eten, schoon te maken te (aan)bidden en afwisselend om de bijbelschool of de huiskring te bezoeken.

·       Connectgroepen

2 wekelijks hebben we Connectgroepen voor leden op de maandagavond afwisselend met Open Connectgroepen.

·       Samen delen maaltijd en samen delen kleding en speelgoed

Iedere laatste zaterdag van de maand stellen we ons gebouw open voor de minder bedeelden in onze samenleving. We bieden hen een gezellige maaltijd aan en er is gelegenheid om gratis kleding en / of speelgoed uit te zoeken in onze inbrengwinkel.

·       Alpha cursussen / Fundamenten cursussen / Leiderschapscursussen

 

·       Evangelisatie

Hoogtepunt afgelopen jaar was het bezoek van Arjan en Evi Knevel. Op het plein in Leek werd een mooie bijeenkomst gehouden met zang, muziek en evangelisatie.

·       Koffiehuis ‘Refill’

Ieder dinsdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur wordt er een open bidstond gehouden waarna er gelegenheid is om gezellig te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

·       Bijbelschool ‘Vaderhart van God’

Veel bekende en gezalfde sprekers, en sprekers vanuit eigen gemeente geven onderwijs uit Gods woord. De bijbelschool is bedoeld om de Bijbel te onderzoeken en te weten wat Gods waarheid is en hoe te leven in Gods plan voor jou. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De avonden worden 2-wekelijks gehouden op maandagavond en op iedere laatste zondagavond van de maand. Dit was het laatste jaar.

Financiële verantwoording:

INKOMSTEN

 

Totaal

Collectes

 

 

5327,00

Giften

 

 

4150,00

Maandelijkse bijdrage

42399,39

Overige inkomsten

 

14706,27

Verbouwing

 

11060,00

 

 

Totaal

 

 

77642,66


UITGAVEN

 

Totaal

PR/Kantoor                   

769,29

Ziekenbezoek / jubilea

813,11

Catering

 

 

2370,82

Maandagavonden HoB familie

809,49

Samen delen

 

544,83

Huisvesting ed

 

34758,99

Diversen

 

1808,82

Onderwijs

 

 

8669,26

Muziek    

4095,03

Subgroepen

 

5432,60

Zending/evang/eve

 

 

7599,44

Verbouwing

 

11471,16

Totaal

 

 

79142,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RESULTAAT

         - 1500,18