ANBI VERANTWOORDING 2017

 

 

Inleiding

De Evangelische gemeente "House of Blessing” te Grootegast is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2012 ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                                  Stichting "House of Blessing”

Telefoonnummer:                       06-53798288

RSIN/Fiscaal nummer:                8513.96.756

KvK dossier nr. :                           54674298

Website:                                        www.houseofblessing.nl

E-mail:                                            info@houseofblessing.nl

Adres:                                             Legolaan 1, 9861 AT Grootegast

Postadres:                                     De Schalck 2, 9861 BD Grootegast

 

Samenstelling Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de Gemeente bestaat uit 3 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris.  Het bestuur wordt momenteel gevormd door 2 oudsten en 1 diaken. Het stichtingsbestuur draagt geen gezag binnen de gemeente maar is faciliterend en ondersteunend naar het leiderschapsteam inzake gebieden als gebouw en financiën.

 

Doelstelling/ Visie:

Visie:

Wij zijn een eigentijdse evangelische gemeente, waar we het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, hanteren en Zijn liefde bekend willen maken. Wij hebben de Heilige geest en het Woord nodig om te groeien tot volwassen christenen.

Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn:

·       waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)

·       waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)

·       waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)

·       waar iedere gelovige een bediening heeft en deze tot ontplooiing kan brengen (1 Petr. 4:10)

·       waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Christus is (2 Kor. 5:19-20)

…….. om mensen tot Jezus Christus te leiden, de enige Weg tot God.

 

Missie:

Matteus 28:19 (NBG)

Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.

We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon  van God, door zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.

Belangrijk voor ons is:

·       Verstaan van Gods liefde en plan met je leven

·       Veranderen door ontmoeting met en keuze voor Jezus, doop door onderdompeling en de doop in, en leiding van de Heilige Geest

·       Verspreidenvan Jezus’ verlossingswerk en zijn liefde naar je omgeving

 

 

Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

·       Als Evangelische Gemeente "House of Blessing”willen we de komende jaren verder werken aan onze visie en missie. Daarbij zijn "Verstaan, Veranderen en Verspreiden” leidend. We willen ons inzetten voor het geven van goed onderwijs vanuit Gods Woord waardoor mensen  het Woord en het plan van God met je leven gaan Verstaan en van daaruit gaan Veranderen.  We willen mensen een warm thuis geven en hen de mogelijkheden en ondersteuning bieden bij deze Veranderingen. Onze activiteiten wat betreft onderwijs, bevrijding en pastoraat willen we continueren en zodanig inrichten dat meer mensen bereikt kunnen worden. In 2016 is gestart met de bijbelschool ‘Vaderhart van God’, In 2017 is het tweede seizoen ingegaan. Ook voor het tweede seizoen waren er ca.l 40 inschrijvingen. Om meerdere mensen tegelijk te kunnen bedienen in bevrijdingspastoraat is eind 2017 een samenwerking aangegaan met ‘Çleansing Stream’ Nederland, in 2018 start de basiscursus in Grootegast. Hiernaast willen we Jezus liefde Verspreiden door  activiteiten zoals Samen Delen Maaltijd en Kleding. In 2017 is er een continue stroomt van bezoekers geweest voor deze activiteiten, er is behoefte aan en deze zullen we daarom zeker doorzetten. In 2017 is ook het koffiehuis ‘Refill’ door gegaan met de koffieochtenden op dinsdag- en woensdagochtend. Onze doelstelling is ons huis nog vaker open te stellen voor ontmoeting, onderwijs, bidden en dienstbaarheid aan onze God. Hiernaast zullen we ons intensief blijven richten op onze nieuwe generatie de kinderen en jeugd.

 

Beloningsbeleid:

Momenteel zijn er ongeveer 30 vrijwilligers actief binnen onze gemeente. De taken variëren van voorgangster tot en met parkeerwacht of welkomstmedewerker. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist.

Voor de geleverde prestaties wordt  geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven.

Er zijn bij onze gemeente geen betaalde functies. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoedingen dan wel  andere beloningen van de Stichting "House of Blessing”.

 

 

 

 

Verslag activiteiten:

Het leiderschapsteam van de gemeente draagt het geestelijk gezag, en geeft leiding aan de gemeente. Zij schakelen zoveel mogelijk gemeenteleden in bij het uitvoeren van het werk binnen de gemeente.

Ons werk omvat de volgende activiteiten:

·       Erediensten

Ieder zondag om 10.00 uur hebben we een inspirerende samenkomst waarin aanbidding en het verkondigen van het Woord van God centraal staan. De diensten zijn afwisselend en er is veel ruimte waarin Gods stem kan worden gehoord en de heilige Geest zijn werk kan doen. Na de dienst is er ruimte voor gebed, nazorg en ontmoeting. Er is gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.

·       Kinderwerk

Ons kinderwerk is verdeeld in twee groepen  verdeeld naar leeftijd. Deze groepen gaan in de loop van de dienst naar hun eigen ruimte waar ze samen zingen en het Woord van God verkondigd wordt op het niveau van de groep. Voor de allerkleinste kinderen en peuters is er oppas.

·       Jeugd- en Tienerwerk

2 wekelijks op vrijdagavond

·       Ouderenmiddagen

 

·       Vrouwenochtenden

 

·       Mannenavonden

 

·       Bidstonden

 

Wekelijks op maandagavond hebben we een bidstond voor leden. Iedere laatste zondagavond van de maand hebben we een bidstond voor alle belangstellenden.

·       Huiskringen

2 wekelijks hebben we huiskring voor leden.

·       Samen delen maaltijd en samen delen kleding en speelgoed

Iedere laatste zaterdag van de maand stellen we ons gebouw open voor de minderbedeelden in onze samenleving. We bieden hen een gezellige maaltijd aan en er is gelegenheid om gratis kleding en / of speelgoed uit te zoeken in onze inbrengwinkel.

·       Alpha cursussen / Fundamenten cursussen / Leiderschapscursussen

 

·       Evangelisatie

 

·       Koffiehuis ‘Refill’

Ieder dinsdag- en woensdagochtend tussen 8.45 en 10.00 uur is de kerk open voor iedereen om een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

·       Bijbelschool ‘Vaderhart van God’

Veel bekende en gezalfde sprekers, en sprekers vanuit eigen gemeente geven onderwijs uit Gods woord. De bijbelschool is bedoeld om de Bijbel te onderzoeken en te weten wat Gods waarheid is en hoe te leven in Gods plan voor jou. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De avonden worden 2-wekelijks gehouden op maandagavond en op iedere laatste zondagavond van de maand.

 

Financiële verantwoording:

INKOMSTEN

Totaal

Collectes / giften

10799,16

Maandelijkse bijdrage

37665,95

Evenementen

7532,20

Overige inkomsten

2756,46

Bijbelschool

4850,80

Totaal

 

63604,57

 

UITGAVEN

Totaal

Onderwijs / toerusting

6090,95

Zending / evangelisatie

6076,43

Huisvesting / nutsvoorz.

31202,27

Kinder- jeugdwerk

1441,72

Evenementen

7406,43

Inrichting

 

618,45

Catering

 

1643,12

Muziek / aanbidding

1732,23

Diversen

 

659,50

Drukwerk / PR

888,84

Ouderen / vrouwen / mannen

908,88

Bijbelschool

4105,96

 

 

62774,78

 

RESULTAAT

829,79