ANBI VERANTWOORDING 2015

 

Inleiding

De Evangelische gemeente `House of Blessing` te Grootegast is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2012 ANBI gecertificeerd door de Belastingdienst.

 

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                                      Stichting `House of Blessing`

Telefoonnummer:                           06-53798288

RSIN/Fiscaal nummer:                    8513.96.756

KvK dossier nr. :                               54674298

Website:                                            www.houseofblessing.nl

E-mail:                                                info@houseofblessing.nl

Adres:                                                 Legolaan 1, 9861 AT Grootegast

Postadres:                                         De Schalck 2, 9861 BD Grootegast

 

Samenstelling Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 leden; voorzitter, penningmeester en secretaris.  Het bestuur wordt momenteel gevormd door 2 oudsten en 1 diaken. Het stichtingsbestuur draagt geen gezag binnen de gemeente, maar is faciliterend en ondersteunend naar het leiderschapsteam inzake gebieden als gebouw en financiën.

 

Doelstelling/Visie:

Visie:

Wij zijn een eigentijdse evangelische gemeente, waar we het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, hanteren en Zijn liefde bekend willen maken. Wij hebben de Heilige Geest en het Woord nodig om te groeien tot volwassen christenen.

Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn:

·        waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)

·        waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)

·        waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)

·        waar iedere gelovige een bediening heeft en deze tot ontplooiing kan brengen (1 Petr. 4:10)

·        waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Christus is (2 Kor. 5:19-20)

…….. om mensen tot Jezus Christus te leiden, de enige Weg tot God.

 

Missie:

Mattheüs 28:19 (NBG)

`Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.`

We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon van God, door Zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.

Belangrijk voor ons is:

·        Verstaan van Gods liefde en plan met je leven

·        Veranderen door ontmoeting met en keuze voor Jezus, doop door onderdompeling en de doop in, en leiding van de Heilige Geest

·        Verspreidenvan Jezus’ verlossingswerk en Zijn liefde naar je omgeving

 

 

Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

·        Als Evangelische gemeente `House of Blessing` willen we de komende jaren verder werken aan onze visie en missie. Daarbij zijn `Verstaan, Veranderen en Verspreiden` leidend. We willen ons inzetten voor het geven van goed onderwijs vanuit Gods Woord, waardoor mensen het Woord en het plan van God met hun leven gaan Verstaan en van daaruit gaan Veranderen. We willen mensen een warm thuis geven en hen de mogelijkheden en ondersteuning bieden bij deze Veranderingen. Onze activiteiten wat betreft onderwijs, bevrijding en pastoraat willen we verder intensiveren. Hiernaast willen we Jezus` liefde Verspreiden door o.a. activiteiten zoals `Samen delen: maaltijd` en `Samen delen: kleding & speelgoed`. Met de mogelijke komst van een AZC in ons dorp, willen we ook vluchtelingen mogelijkheden geven voor ontmoeting door onze deuren open te stellen. Hiernaast zullen we ons intensief blijven richten op onze nieuwe generatie: de kinderen en jeugd.

 

Beloningsbeleid:

Momenteel zijn er ongeveer 30 vrijwilligers actief binnen onze gemeente. De taken variëren van voorgangster tot en met parkeerwacht of welkomstmedewerker. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist.

Voor de geleverde prestaties wordt geen vergoeding, in welke vorm dan ook, gegeven.

Er zijn bij onze gemeente geen betaalde functies. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoedingen dan wel andere beloningen van de Stichting `House of Blessing`.

 

Verslag activiteiten:

Het leiderschapsteam van de gemeente draagt het geestelijk gezag en geeft leiding aan de gemeente. Zij schakelen zoveel mogelijk gemeenteleden in bij het uitvoeren van het werk binnen de gemeente.

Ons werk omvat de volgende activiteiten:

·        Erediensten

Iedere zondag om 10.00 uur hebben we een inspirerende samenkomst waarin aanbidding en het verkondigen van het Woord van God centraal staan. De diensten zijn afwisselend en er is veel ruimte waarin Gods stem kan worden gehoord en de Heilige Geest Zijn werk kan doen. Na de dienst is er ruimte voor gebed, nazorg en ontmoeting. Er is gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.

·        Kinderwerk

Ons kinderwerk is verdeeld in drie groepen, verdeeld naar leeftijd. Deze groepen gaan in de loop van de dienst naar hun eigen ruimten waar ze samen zingen en het Woord van God verkondigd wordt op het niveau van de groep. Voor baby`s en peuters is er oppas. In de zomermaanden organiseren we een Kinderweek.

·        Tiener- en jeugdwerk

2 wekelijks op vrijdagavond en 3 á 4 keer per jaar organiseren wij een jongerenevent.

·        Ouderenmiddagen

 

·        Vrouwenochtenden

 

·        Mannenavonden

 

·        Bidstonden

 

Wekelijks op maandagavond hebben we een bidstond voor leden. Iedere laatste zondagavond van de maand hebben we een bidstond voor alle belangstellenden.

·        Huiskringen

2 wekelijks hebben we huiskringen voor leden.

·        `Samen delen: maaltijd` en `Samen delen: kleding & speelgoed`

Iedere laatste zaterdag van de maand stellen we ons gebouw open voor de minderbedeelden in onze samenleving. We bieden hen een gezellige maaltijd aan en er is gelegenheid om gratis kleding en/of speelgoed uit te zoeken in onze inbrengwinkel.

·        Alpha-cursussen / Fundamentencursussen / Leiderschapscursussen

 

·        Evangelisatie

 

 

Financiële verantwoording:

 

INKOMSTEN

 

Collectes / giften

12976,84

Maandelijkse bijdrage

32962,86

Overige inkomsten

1906,89

Totaal

47846,59

 

 

 

 

UITGAVEN

 

Onderwijs / toerusting

4053,55

Zending / evangelisatie

5390,64

Huisvesting / nutsvoorz.

27788,70

Kinder- jeugdwerk

1830,78

Inrichting

2405,38

Catering

3006,44

Muziek / aanbidding

2802,69

Verzekering / bank

442,38

Diversen

1316,34

Drukwerk

434,24

 

49471,14

 

 

RESULTAAT

-1624,55