wat wij geloven

 
OVER JEZUS                                                                                                                           BRIEF VAN GODWij geloven dat de Bijbel in zijn geheel het, door de Heilige Geest geïnspireerde, woord van God is.

Wij geloven in God als Schepper van hemel en aarde.

Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, verwekt door de Geest Gods en geboren uit de maagd Maria.
 
Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden en verzoening met God door het verlossende werk van Jezus
Christus.

Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God, vanuit het geloof bewerkte wedergeboorte.
 
Wij geloven in de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling naar het voorbeeld van Jezus Christus,
volgend op de door God bewerkte wedergeboorte.
 
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest (de levensadem van God) met de daarop volgende uitwerkingen van Gods Geest in openbaring van Geestesuitingen, genadegaven en bedieningen (o.a naar Efeze 4:11-13).
 
Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, waardoor verkeerde werking in het leven van de mens wordt
"gedood” en deze in staat wordt gesteld een geheiligd en overwinnend leven te leiden.
 
Wij geloven in het zichtbaar worden van de vrucht van de Heilige Geest in het leven van een wedergeboren, Geestvervulde christen (naar Galaten 5).
 
Wij geloven in Goddelijke genezing van ziekte, en vernieuwing in het lichaam, ziel en geest, op grond van het
volbrachte werk van Jezus Christus, Hij die de sleutel van het dodenrijk genomen heeft.
 
Wij geloven in bevrijding van bezetenheid en gebondenheden op grond van de authoriteit van de naam van Jezus Christus die alle macht heeft, in hemel en op aarde.
 
Wij geloven in de noodzaak van onderwijzing van het geloofsfundament (naar Hebr 6:1-5).
 
Wij geloven in het belang van een regelmatige viering van het avondmaal, bedenkende de uitwerking die er ligt in de opstandingskracht van de Here Jezus Christus.
 
Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus die zal wederkeren met grote macht en heerlijkheid (volgens Luc:21:27).
 


Wij geloven in de opdracht die God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft toevertrouwd,
o.a. in Marcus 16:15;

`En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.`